Dyslexi

Den som lider av dyslexi har svårt att skriva, läsa och att stava. Detta har inget med intelligens att göra. Dyslexi är ärftligt och går inte att bota. Däremot så finns det många hjälpmedel som kan underlätta för personer med dyslexi.


DyslexiLäs- och skrivsvårigheter

Vid dyslexi har du svårt att lära dig läsa, stava och förstå en skriven text.

Dessa läs- och skrivsvårigheter beror inte på kulturella och språkliga problem, syn- eller hörselproblem, emotionella problem eller bristande undervisning.

Vid dyslexi så har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats korrekt. Men detta har inget med intelligens att göra.

Symptom

  • Svårt att läsa rätt och flytande
  • Svårt att stava
  • Kastar om eller hoppar över bokstäver
  • Vänder på korta ord
  • Hoppar över korta ord

Definition av dyslexi

Inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Vilket ger svårigheter med flytande ordigenkänning, stavning och avkodningsförmåga.

Svårigheterna orsakas oftast av en störning i språkets fonologiska komponent. Detta trots andra kognitiva förmågor och trots en bra undervisning.

Detta kan också leda till läsförståelsesvårigheter eftersom begränsad läserfarenhet hämmar ordförrådet och bakgrundskunskap.

Orsaker – vem drabbas?

Det är inte helt klarlagt vad som är orsakerna till dyslexi, men man vet att det är ärftligt samt att det är vanligare hos pojkar än flickor.

Dyslexi upptäcks oftast i tidig ålder.

Hjälpmedel

Varje skola har skyldighet att sätta upp ett åtgärdsprogram för de elever som behöver ett särskilt stöd. Så som specialhjälp och anpassade datorer.

Exempel på hjälpmedel
  • En dator med speciella rättstavningsprogram, talsyntes, Daisyspelare och scanner
  • Läsa med en läslinjal för att lättare följa texten
  • Talböcker istället för läsböcker
  • Specialhjälp i skolan
Behöver du hjälpmedel?

Om du behöver hjälp med olika hjälpmedel kan du vända dig till Hjälpmedelscentralen i ditt landsting. Om du eller ditt barn behöver hjälpmedel i skolan så ska du vända dig till skolans rektor.